Privacybeleid

Laatst bijgewerkt 01/07/2022

Versie: 1.0.0

1. PRIVACYBELEID

Royal Ascot BV (hierna "PepperMill Casino") en haar dochterondernemingen verplichten zich tot het respecteren en beschermen van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van de gebruikers. De paragrafen hieronder schetsen de bescherming en het gebruik van de gegevens die door de gebruikers van PepperMill Casino worden verstrekt.

Wij raden elke gebruiker aan het privacybeleid zorgvuldig te lezen en te begrijpen alvorens onze diensten te gebruiken.

1.1. Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Royal Ascot BV, met maatschappelijke zetel te Europalaan 75, 3600 Genk, een vennootschap naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer 0460.929.746. Royal Ascot BV is houder van vergunning B3864 naar Belgisch recht voor de exploitatie van offline kansspelen in een klasse II inrichting en een bijkomende vergunning B+3864 naar Belgisch recht voor de exploitatie van kansspelen via hulpmiddelen van de informatiemaatschappij.

1.2. Verzamelen van persoonsgegevens

Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgeslagen op het platform van PepperMill Casino en blijven strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De gevoelige informatie wordt in gecodeerde vorm opgeslagen.

De opgeslagen categorieën persoonsgegevens zijn:

 • Persoonlijke identificeerbare informatie (PII), zoals naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht en telefoonnummer.

  • Elektronische identificatie, zoals gebruikersnaam, e-mail, browsertype en IP-adres

   • Identiteitskaart- of paspoortnummer/nationaal identificatienummer

    • Financiële identificatie en transacties

     Bijna al deze gegevens worden door de gebruiker verstrekt, met uitzondering van de gegevens die worden ontvangen van zakenpartners en andere organisaties, zoals gespecialiseerde bedrijven die verificatiediensten verlenen, kredietinformatiebureaus en bureaus voor fraudepreventie.

     De verzamelde persoonsgegevens kunnen zogenaamde "speciale gegevenscategorieën" omvatten, zoals gegevens waaruit de gezondheid blijkt (in het kader van verantwoord spelen).

     In geval van wijziging van persoonsgegevens worden de gebruikers verzocht hun accountinformatie bij te werken of contact op te nemen met het PepperMill Casino team met kennisgeving van de wijziging in hun account informatie, zodat de juiste persoonsgegevens toegankelijk zijn voor PepperMill Casino.

     1.3. Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

     De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker gebeurt op vertrouwelijke wijze en in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving.

     Het verzamelen van persoonsgegevens is essentieel voor het verlenen van de diensten en producten die PepperMill Casino aanbiedt. Voor de verwerking van persoonsgegevens worden verschillende uitgangspunten gehanteerd.

     1.3.1. Krachtens het contract

     De algemene voorwaarden die de gebruiker bij inschrijving dient te aanvaarden, bevatten de voorwaarden van het contract.

     • Om speldiensten, activiteiten of online-inhoud aan te bieden, om de gebruiker daarover te informeren en om verzoeken en vragen van de gebruiker te behandelen;

      • Voor "service-administratieve doeleinden", zoals het opnieuw instellen van wachtwoorden, serviceberichten of updates van ons beleid;

       • Om transacties van de gebruiker te verwerken.

        1.3.2. Op grond van rechtmatige belangen

        • Om de ervaring van de gebruiker te personaliseren. De spelgeschiedenis van de gebruiker kan worden gebruikt om content aan te bevelen. De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden voor gepersonaliseerde marketingactiviteiten, waarvoor de toestemming van de gebruiker is vereist;

         • Om onze producten en dienstverlening te verbeteren;

          • Om te kunnen communiceren met de gebruiker.

           1.3.3. Op grond van wettelijke verplichtingen

           Om te voldoen aan dwingende wettelijke verplichtingen waaraan PepperMill Casino is onderworpen onder EU of lokale wetgeving.

           • Om na te gaan of de gebruiker toegang heeft overeenkomstig onze licentievoorwaarden;

            • Opsporing, voorkoming en vervolging van criminaliteit;

             • Om de identiteit van de gebruiker te verifiëren en de financieringsbron van een transactie vast te stellen;

              • Om passende controles uit te voeren met betrekking tot fraudebestrijding. Dit zal echter geen invloed hebben op de kredietwaardigheid van de gebruiker;

               • Om mogelijke risico's te beoordelen en te beheren.

                1.3.4. Met de toestemming van de gebruiker

                • Voor marketingdoeleinden en voor het leveren van PepperMill Casino's diensten, door in te schrijven accepteert de gebruiker dat PepperMill Casino de gebruikersnaam van de gebruiker reproduceert op haar website, alsmede die van haar partners, wanneer de gebruiker een toernooi, winst, een prijs en/of weddenschap wint.

                 • Wij zullen de gebruiker nieuws over PepperMill Casino's producten en diensten sturen via een aantal kanalen waaronder e-mail, sms, post, sociale media, gerichte reclame, maar alleen als de gebruiker eerder heeft ingestemd met het ontvangen van deze marketing communicatie. De gebruiker kan zijn of haar marketing keuzes in het profiel op elk gewenst moment wijzigen.

                  1.4. Ontvangers van persoonsgegevens

                  De verzamelde persoonsgegevens zullen door het personeel van PepperMill Casino vertrouwelijk worden behandeld. PepperMill Casino kan bepaalde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden, maar alleen in de volgende gevallen:

                  • Dienstverleners, vertegenwoordigers en onderaannemers om ondersteuning te bieden bij de interne werking van onze website en om ons te helpen bij het beheer van de verschillende functies, programma's en aanbiedingen die op de site beschikbaar zijn. Deze derden en hun werknemers kunnen ook in contact komen met de persoonsgegevens van de gebruiker wanneer zij hun diensten aan ons verlenen. Al deze derden zijn verplicht om te allen tijde hetzelfde niveau van beveiliging op de persoonsgegevens toe te passen als PepperMill Casino en, indien nodig, zijn zij gebonden aan een overeenkomst die hen verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens te handhaven en deze slechts te verwerken in overeenstemming met de specifieke instructies.

                   • Aan overheidsdiensten zoals de Belgische Kansspelcommissie of de politie. In zulke gevallen kan persoonlijke informatie openbaar worden gemaakt in het kader van een fraude onderzoek of bij opvraging als gevolg van wettelijke processen en voorschriften. De gebruiker mag niet op de hoogte worden gebracht van de openbaarmaking van informatie, maar PepperMill Casino kan haar gebruikers verzekeren dat alle wettelijke stappen zullen worden gevolgd om het lekken van informatie te voorkomen.

                    Dienstverleners, vertegenwoordigers en onderaannemers met wie wij samenwerken, kunnen in derde landen gevestigd zijn. In dat geval is de doorgifte gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Commissie van de Europese Unie.

                    Om de informatie van de klant te beschermen, gebruikt PepperMill Casino de meest geavanceerde systemen op de markt. Alle informatie, of het nu van registratie of van financiële transacties komt, wordt overgebracht naar de PepperMill Casino server met behulp van veilige encryptie-technologie en firewalls. De PepperMill Casino website en haar software zijn voorzien van de nieuwste beveiligingstechnologie om het lekken van informatie door kwaadwillig gebruik te voorkomen.

                    1.5. Bewaring van persoonsgegevens

                    PepperMill Casino draagt zorg voor een adequate, relevante en niet-excessieve verzameling van persoonsgegevens, rekening houdend met het doel van de verwerking zoals aangegeven in deze verklaring. De persoonsgegevens van de gebruiker zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is om het doel van de verwerking te bereiken, tenzij het bewaren van gegevens wordt opgelegd door een wet, decreet of bevel. Doorgaans betekent dit dat wij de relevante persoonsgegevens van de gebruiker zullen bewaren gedurende een periode van tien jaar startend vanaf het moment dat de gebruiker geen klant meer is meer is, oftewel het moment waarop het account van de gebruiker wordt afgesloten. Er zijn verschillende redenen waarom wij de gegevens van de gebruiker bewaren, deze omvatten:

                    • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op grond van EU/lokale wetgeving (bijvoorbeeld anti-witwas- of vergunningsvoorschriften);

                     • Om juridische vorderingen (bijvoorbeeld nalatigheid) tegen PepperMill Casino vast te stellen of te verdedigen.

                      1.6. Rechten van de gebruiker met betrekking tot persoonlijke informatie

                      De gebruiker heeft het recht op toegang tot, wijziging en verwijdering van de persoonlijke informatie waarover PepperMill Casino beschikt, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, het recht om toestemming in te trekken, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De gebruiker heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien hij/zij bezorgd is over de manier waarop zijn/haar informatie wordt verwerkt. Daarnaast heeft de gebruiker bepaalde rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en "profilering". Meer informatie en advies over de rechten van de gebruiker kan de gebruiker inwinnen bij de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals hierboven vermeld, of bij de toezichthouder voor gegevensbescherming van het land van de gebruiker.

                      Autorité de Protection des Données

                      Gegevensbeschermingsautoriteit

                      Rue de la Presse 35 / Drukpersstraat 35

                      1000 Bruxelles / 1000 Brussel

                      Tel . +32 2 274 48 00

                      Fax +32 2 274 48 35

                      e-mail: contact@apd-gba.be

                      Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

                      1.6.1. Recht op toegang tot en rectificatie van persoonsgegevens

                      De gebruiker heeft het recht om een kopie van de opgeslagen persoonsgegevens op te vragen, een zogeheten "data subject access request". De gebruiker heeft ook het recht om onjuiste gegevens bij te werken. Deze verzoeken zijn kosteloos. Om dit recht uit te oefenen, moet de gebruiker een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek sturen naar de organisatie die verantwoordelijk is voor de hierboven genoemde verwerking en daarbij een bewijs van de identiteit van de gebruiker voegen in de vorm van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker. Een kopie van de persoonsgegevens zal de gebruiker worden toegestuurd ten laatste 45 dagen na ontvangst van het verzoek, indien relevant langs elektronische weg.

                      1.6.2. Recht om persoonsgegevens te wissen

                      In bepaalde omstandigheden kan de gebruiker PepperMill Casino vragen om zijn persoonsgegevens te wissen ("het recht om vergeten te worden"). Dit omvat wanneer:

                      • de informatie niet langer nodig is in verband met het doel waarvoor zij werd verzameld;

                       • indien de Gebruiker eerder toestemming gaf voor het gebruik van de gegevens, maar besluit deze toestemming in te trekken en PepperMill Casino geen andere rechtsgrond voor het gebruik ervan kan rechtvaardigen;

                        • de informatie wordt verwerkt op basis van de legitieme belangen van PepperMill Casino en niet kan aantonen dat er dwingende legitieme gronden zijn om de verwerking van de informatie voort te zetten;

                         • PepperMill Casino heeft geen wettige grond onder de gegevensbeschermingswetgeving om de informatie van de gebruiker te verwerken;

                          • de gegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

                           Dit recht is onderhevig aan verplichte bewaartermijnen onder EU en lokale wetgeving. Dit recht kan worden uitgeoefend door het gebruikersaccount te sluiten.

                           1.6.3. Recht om verwerking te beperken

                           De gebruiker heeft het recht PepperMill Casino te verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken ('blokkeren' of 'onderdrukken'). Wanneer de verwerking wordt beperkt, kan PepperMill Casino de informatie nog steeds opslaan, maar zal deze niet verder gebruiken. PepperMill Casino houdt lijsten bij van personen die gevraagd hebben om verder gebruik van hun informatie te 'blokkeren' om er zeker van te zijn dat de beperking in de toekomst gerespecteerd wordt. Dit recht is voor de gebruiker beschikbaar wanneer:

                           • de gebruiker de juistheid van de persoonlijke informatie betwist (terwijl PepperMill Casino een en ander verifieert);

                            • de verwerking onwettig is, en de gebruiker bezwaar maakt tegen het wissen van de informatie en PepperMill Casino verzoekt om in plaats daarvan de verwerking te beperken;

                             • PepperMill Casino de gegevens niet langer nodig heeft, maar de gebruiker ze nodig heeft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; en

                              • PepperMill Casino verwerkt de informatie van de gebruiker voor hun legitieme zakelijke belangen, maar de gebruiker maakt bezwaar en terwijl PepperMill Casino de gronden voor verdere verwerking verifieert.

                               1.6.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

                               De gebruiker heeft het recht om de door hem verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een "algemeen gebruikt machineleesbaar formaat". Dit stelt de gebruiker in staat zijn informatie te verkrijgen en te hergebruiken voor zijn eigen doeleinden bij verschillende diensten. Indien de gebruiker bijvoorbeeld beslist om naar een andere aanbieder over te stappen, stelt dit hem in staat om zijn informatie gemakkelijk te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen tussen de IT systemen van PepperMill Casino en de hunne, op een veilige manier, zonder de bruikbaarheid ervan aan te tasten. Dit is echter geen algemeen recht, en ontstaat alleen wanneer de verwerking van de gegevens van de gebruiker:

                               • op basis van de toestemming van de gebruiker of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, en

                                • wanneer de informatie uitsluitend langs geautomatiseerde weg wordt verwerkt

                                 1.6.5. Recht van bezwaar

                                 Op basis van de specifieke situatie van de gebruiker kan de gebruiker bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, d.w.z:

                                 • op basis van onze legitieme zakelijke belangen (met inbegrip van profilering);

                                  • voor onderzoek en statistische doeleinden.

                                   De gebruiker heeft ook het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden (met inbegrip van profilering).

                                   1.6.6. Recht om toestemming in te trekken

                                   Wanneer wij vertrouwen op de toestemming van de gebruiker als basis om hun persoonlijke informatie te verwerken - zoals voor marketing communicatie (zie paragraaf 1.3.4) - heeft de gebruiker het recht om de toestemming op elk moment in te trekken. PepperMill Casino streeft er steeds naar om het de gebruiker gemakkelijk te maken de toestemming in te trekken door in elke communicatie te kiezen voor een "unsubscribe" optie. Indien de gebruiker constateert dat dit niet het geval is, dan kan hij contact opnemen met PepperMill Casino die zal trachten een en ander zo spoedig mogelijk in orde te brengen.

                                   1.6.7. Rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering

                                   PepperMill Casino gebruikt systemen om geautomatiseerde beslissingen te nemen op basis van persoonlijke informatie van de gebruiker. Dit helpt om snel, eerlijk, efficiënt en correcte beslissingen te nemen op basis van wat PepperMill Casino weet. Deze geautomatiseerde beslissingen kunnen invloed hebben op de aangeboden producten, diensten of functies, of de mogelijkheid om onze diensten te gebruiken.

                                   Geautomatiseerde besluitvorming wordt in de volgende situaties gebruikt:

                                   • Producten en diensten op maat maken - soortgelijke klanten worden in groepen (segmenten) ondergebracht om voorkeuren en behoeftes van de gebruiker te bestuderen en te leren kennen, en een meer op maat gesneden ervaring aan te bieden;

                                    • Opsporen van fraude - PepperMill Casino gebruikt de persoonlijke informatie van de gebruiker om te bepalen en op te sporen of het account van de gebruiker mogelijk wordt gebruikt voor fraude of het witwassen van geld. Als er een risico op fraude is, kan de rekening worden geblokkeerd of geschorst;

                                     • Opening rekening - wanneer de gebruiker een rekening opent, controleert PepperMill Casino of het product of de dienst relevant is voor u, op basis van wat bekend is. PepperMill Casino controleert ook of de gebruiker voldoet aan de voorwaarden die nodig zijn om de rekening te openen. Dit omvat het controleren van leeftijd, verblijfplaats of nationaliteit;

                                      De gegevensbeschermingswetgeving beoogt personen te beschermen tegen schade die kan voortvloeien uit besluitvorming - met inbegrip van profilering - die zonder menselijke tussenkomst plaatsvindt. De gebruiker heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit - met inbegrip van profilering - wanneer dat is gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker en het voor de gebruiker rechtsgevolgen of een vergelijkbaar ingrijpend effect heeft.

                                      Er zij op gewezen dat het recht niet van toepassing is wanneer de verwerking plaatsvindt:

                                      • noodzakelijk zijn voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst met u; of

                                       • wanneer dit bij wet is toegestaan; of

                                        • wanneer deze gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

                                         1.7. Cookies

                                         PepperMill Casino heeft het recht om cookies te gebruiken om de juiste klantenservice aan haar klanten te kunnen bieden. De website maakt gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

                                         • om de voorkeurstaal van de bezoeker te bepalen

                                          • om de gebruiker te authenticeren

                                           • voor analyse van websiteverkeer

                                            Wees ervan bewust dat het niet mogelijk is om de website te gebruiken zonder cookies. Voor aanvullende informatie over PepperMill Casino’s cookiegebruik, gelieve het cookiebeleid te lezen.

                                            1.8. Klachten

                                            Klachtenprocedures voor gebruikers bieden gebruikers de mogelijkheid om een formele verklaring af te leggen over hun ervaring op onze spelsite. Dankzij dit systeem kan er vertrouwen ontstaan tussen de site en de gebruiker en worden er strikte handelspraktijken vastgesteld en gehandhaafd.

                                            Wij nodigen gebruikers uit om contact met ons op te nemen indien zij problemen ondervinden. PepperMill Casino doet zijn best om problemen binnen 14 dagen op te lossen.

                                            Zodra een gebruiker een klacht heeft ingediend, bestudeert PepperMill Casino de zaak om te proberen tot een bevredigende oplossing te komen.

                                            De gebruiker is op de hoogte van de algemene gebruiksvoorwaarden van de site en aanvaardt dat elke klacht of betwisting die door hem later dan 14 dagen na de oorspronkelijke kwestie wordt ingediend, niet in aanmerking zal worden genomen en bijgevolg zonder voorwerp zal zijn.

                                            Voor meer informatie over dit onderwerp kan de gebruiker de algemene voorwaarden van de site raadplegen.

                                            Wij stellen alles in het werk om ons onderzoek uit te voeren en eventueel noodzakelijke terugbetalingen te doen binnen 10 werkdagen na indiening van de klacht.

                                            Vereisten voor de klachtenprocedure voor gebruikers:

                                            Om een klacht in aanmerking te laten komen voor onderzoek:

                                            • De gebruiker moet onze spelsite gebruikt hebben.

                                             • De gebruiker moet zijn klacht uiterlijk 14 dagen na het ontstaan van het probleem hebben verzonden.

                                              • De klacht moet precieze gegevens bevatten over het tijdstip waarop het probleem zich heeft voorgedaan (dag, datum en uur).

                                               • De klacht moet in overeenstemming zijn met de Algemene Voorwaarden.

                                                • De Voorwaarden die bij de Registratie zijn overeengekomen, kunnen door de gebruikers via onze site worden geraadpleegd.

                                                 Er kan een klacht worden ingediend:

                                                 • Per e-mail op support@peppermillcasino.be;

                                                  • Via de livechat die op de website beschikbaar is;

                                                   • Per post aan de organisatie die verantwoordelijk is voor de hierboven genoemde verwerking.