Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt 01/07/2022

Versie: 1.0.0

Voorwoord

De Algemene Voorwaarden van Royal Ascot BV (hierna ‘PepperMill Casino’) treedt in werking van zodra u de Algemene Voorwaarden accepteert tijdens de registratie. In eerste instantie wijst PepperMill Casino alle Algemene Voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. Tevens kunt u geen andere rechten ontlenen dan in deze Algemene Voorwaarden weergegeven. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en Diensten van en met PepperMill Casino. Deze Algemene Voorwaarden zijn bovendien van toepassing op de content die de Speler creëert of post op de website in de zin van maar niet gelimiteerd tot e-mails, berichten, foto’s, alsook de acquisitie van prijzen en de opnamen van winsten.

Door de Website te openen en deel te nemen aan de aangeboden kansspelen verbindt u zich ertoe deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud te respecteren.

1. Bedrijfsgegevens

Bij het verkrijgen van licentie B+ heeft Royal Ascot BV de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing op de Peppermillcasino.be Website vastgesteld. Royal Ascot BV (hierna ‘PepperMill Casino’) is een besloten vennootschap ingeschreven bij de Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0460.929.746, met statutaire zetel aan de Europalaan 75, 3600 Genk. Royal Ascot BV exploiteert kansspelen onder het merk PepperMill Casino via de Website Peppermillcasino.be (hierna de Website). Royal Ascot BV is houder van vergunning B3864 naar Belgisch recht voor de exploitatie van offline kansspelen in een klasse II inrichting en een bijkomende vergunning B+3864 naar Belgisch recht voor de exploitatie van kansspelen via hulpmiddelen van de informatiemaatschappij.

De volgende documenten en regels vormen een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden voor alle effecten en doeleinden, en door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden bevestigt u (hierna de Speler) dat u ook het Privacy- en Cookiebeleid begrijpt, accepteert en ermee instemt.

Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kunt u ons via de onderstaande gegevens bereiken:

E-mail: support@peppermillcasino.be

Livechat beschikbaar op de Website

2. Doel van de Website

De Website heeft tot doel de Speler gratis en/of tegen betaling kansspelen aan te bieden, die beschikbaar zijn op de Website en waarvoor PepperMill Casino opereert onder de bevoegdheid van de Belgische Kansspelcommissie.

3. Definities

3.1 Dag: kalenderdag;

3.2 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;

3.3 PepperMill Casino: dienstenaanbieder;

3.4 Dienst: de door PepperMill Casino aangeboden kansspelen en toernooien krachtens de Kansspelvergunning;

3.5 Klantenservice: Hulp en adviesorgaan van het PepperMill Casino;

3.6 EPIS: Excluded Persons Information System;

3.7 Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Website en de diensten, waaronder: octrooirecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht, modelrecht, databankrecht en naburige rechten;

3.8 PEP: Politiek prominent persoon, directe familieleden en geassocieerden van de betreffende persoon;

3.9 Speelrekening: de rekening van de Speler in het spelsysteem van PepperMill Casino, die uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de deelname aan de Diensten;

3.10 Speelwinst: het bedrag dat door deel deelname aan de Diensten is verworven;

3.11 Speler: de klant van PepperMill Casino, die als Speler is ingeschreven;

3.12 Spelersaccount: de persoonlijke omgeving waartoe een Speler toegang krijgt na het succesvol registreren als Speler;

3.13 Vergunning: de vergunning B+ naar Belgisch recht voor de exploitatie van een online casino van klasse II door middel van een informatiemaatschappij-instrument;

3.14 WWFT: de Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;

3.15 Website: de website waarop PepperMill Casino online kansspelen aanbiedt

4. Toepasselijkheid

4.1 De Algemene Voorwaarden van PepperMill Casino zijn van toepassing op alle Diensten die PepperMill Casino aanbiedt op de Website.

4.2 De Algemene Voorwaarden van iedere andere partij worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van PepperMill Casino niet van toepassing.

4.3 Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.

4.4 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen.

4.5 De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.

4.6 De Algemene Voorwaarden gelden voor onbepaalde duur, tot het moment dat de Speler zijn Spelersaccount sluit in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

5. Disclaimer

PepperMill Casino biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan kansspelen op Peppermillcasino.be. Door het selectievak “Ik ben 21 jaar of ouder en ga akkoord met de Algemene voorwaarden” aan te vinken wordt dit beschouwd als een elektronische handtekening, en bevestigt u de privacyverklaring en Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, volledig te begrijpen en gaat u akkoord met alle clausules. Het selectievak verschijnt tijdens de registratie.

6. Gebruik van de Website

6.1 Algemeen

6.1.1 De Belgische Kansspelcommissie kan de toegang tot online kansspelen in bepaalde gevallen weigeren door de identiteit van de Speler te verifiëren met de EPIS-database. PepperMill Casino is niet verantwoordelijk als de toegang tot de Website beperkt wordt door de Belgische Kansspelcommissie.

6.1.2 De Speler kan zijn gebruikersnaam wijzigen in het Spelersaccount, deze moet uniek en duidelijk identificeerbaar zijn. Er is geen recht op een specifieke gebruikersnaam. PepperMill Casino behoudt echter het recht om bepaalde gebruikersnamen te wijzigen in geval het risico bestaat dat de betreffende gebruikersnaam andere Spelers zouden kunnen choqueren of als andere Spelers deze als agressief zouden kunnen beschouwen. Verder zijn gebruikersnamen verboden die een internetlink bevatten of daarop doelen of die doelen op bepaalde rechten van de Speler (in het bijzonder is het gebruik van de term "beheerder" voorbehouden aan PepperMill Casino). PepperMill Casino behoudt zich bovendien het recht voor om accounts met een onaanvaardbare gebruikersnaam op te schorten. De accounts kunnen opnieuw geactiveerd worden zodra een geschikt en aanvaardbaar alternatief is gekozen.

6.1.3 De Speler is niet toegestaan om in te loggen op de Website terwijl er gebruik wordt gemaakt van een vals of verborgen IP-adres.

6.1.4 PepperMill Casino zal je voorzien van informatie over onze producten en diensten via algemene en gepersonaliseerde nieuwsbrieven als onderdeel van het optimaliseren van je gebruikerservaring. Dit is een verwerkingsactiviteit die uitgeoefend wordt als gerechtvaardigd belang van PepperMill Casino, maar voor dewelke de opt-out-mogelijkheid gemakkelijk en ten alle tijde door de Speler zelf kan worden uitgeoefend

6.2 Registratie

6.2.1 Alleen natuurlijke personen die handelingsbekwaam en minstens 21 jaar zijn kunnen zich inschrijven om deel te nemen aan kansspelen en moeten daarom minimaal de volgende gegevens verstrekken:

 • Naam;

  • Voorna(a)m(en);

   • Adres;

    • Woonplaats;

     • Verblijfsland;

      • Geboortedatum;

       • Geboorteland;

        • Rijksregisternummer voor Belgische inwoners of ander betrouwbaar identificatienummer indien de Speler hier niet over beschikt;

         • Telefoonnummer;

          • E-mailadres.

           Bovenstaande gegevens worden gebruikt om te verifiëren bij de Kansspelcommissie of de Speler toegestaan is om te spelen. Daarbij wordt op het moment van registratie ook het IP adres geregistreerd. Door registratie stemt de Speler in met de verwerking van deze gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

           6.2.2 Tijdens de registratie kiest de Speler een wachtwoord. Er is geen recht op een specifiek wachtwoord.

           6.2.3 De volgende personen zullen bij registratie worden geweigerd:

           • Personen die anoniem een account willen openen of met onvoldoende documenten, zodat de daadwerkelijke persoon niet kan worden gevalideerd;

            • Personen die weigeren de informatie te verstrekken, die vereist is onder dit beleid;

             • Personen jonger dan 21 jaar;

              • Personen opgenomen in de EPIS-database;

               • Personen opgenomen in de PEP lijst;

                • Personen opgenomen in een sanctielijst betreffende bevriezing van tegoeden of andere financiële sancties van de Verenigde Naties, de EU en/of nationale lijsten.

                 • Personen die eerder zijn geweigerd of met wie PepperMill Casino de relatie heeft beëindigd;

                  6.2.4 Met het registreren verklaart de Speler dat hij geen van de volgende beroepen uitoefent: magistraat, notaris, deurwaarder of lid van de politiedienst. Met de registratie verklaard de Speler bovendien dat de Speler niet is opgenomen in de EPIS-lijst van uitgesloten personen van de Belgische Kansspelcommissie.

                  6.2.5 PepperMill Casino kan om welke reden dan ook weigeren een nieuwe Speler te registreren. PepperMill Casino is er niet toe gebonden zijn beslissing aan de Speler te verklaren.

                  6.2.6 Per Speler is maar één account toegestaan. In het geval een Speler meer dan één Spelersaccounts heeft, worden de Spelersaccount gesloten zonder voorgaande mededeling. Gelden op de Speelrekening van de betreffende Spelersaccounts worden verwijderd

                  6.2.7 De Speler verklaart te allen tijde dat hij niet behoort tot een van de volgende groepen:

                  • Personen met een probleem van gokverslaving

                   • Personen voor wie het verzoek tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar werd verklaard

                    • De te beschermen persoon voor wie een verzoekschrift is ingediend overeenkomstig artikel 1239 van het Gerechtelijk Wetboek of een proces-verbaal van ambtshalve aanhangig maken werd opgesteld overeenkomstig de artikelen 1238, § 2, en 1243 van het Gerechtelijk Wetboek

                     • De te beschermen persoon voor wie een verzoekschrift is ingediend overeenkomstig artikel 5 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.

                      6.3 Validering van Spelersaccount

                      6.3.1 Zolang de Speler geen fotokopie van zijn identiteitskaart heeft geüpload, zijn bepaalde functionaliteiten van de Website niet beschikbaar voor de Speler.

                      6.3.2 PepperMill Casino zal de identiteit van de Speler verifiëren. Om die reden kunnen identiteitsdocumenten worden aangevraagd.

                      6.3.3 De Speler verbindt zich ertoe alle gegevens op zijn identiteitskaart waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn.

                      6.3.4 Zodra het resultaat van de verificatie positief is, ontvangt de Speler een mail ter bevestiging dat zijn Spelersaccount definitief is gevalideerd.

                      6.3.5 De volgende gegevens worden vanuit de registratie en het uploaden van de identiteitskaart vastgelegd in het systeem van PepperMill Casino: naam, voornaam, adres en woonplaats, geboortedatum, aard van het identiteitsdocument, datum van uitgifte van het identiteitsdocument, geldigheidsdatum van het identiteitsdocument, plaats van uitgifte van het identiteitsdocument.

                      6.3.6 Naast de hierboven genoemde gegevens, zal PepperMill Casino ook de navolgende gegevens verwerken:

                      • Alle stortingstransacties inclusief niet-geslaagde transacties;

                       • Alle opnametransacties en alle interne transacties (weddenschappen, inzetten, winsten en verliezen);

                        • Alle documenten voorzien door de Speler;

                         • Aanpassingen in het Spelersaccount ongeacht door wie deze zijn verricht.

                          6.4 Kansspelen

                          6.4.1 Alleen kansspelen die zijn gecertificeerd volgens de in België geldende wet- en regelgeving, worden beschikbaar gesteld.

                          6.4.2 Naast de clausules die in dit document zijn uiteengezet, bevat elk spel een uitgebreide info pagina met spelregels en uiteenzetting van de winstverdelingen. Door deel te nemen aan een kansspel verklaart de Speler zich akkoord met de geldende spelregels en erkent hij dat er een kans bestaat op een financieel verlies en doet afstand van zijn rechtsmiddelen, uit dien hoofde, ten aanzien van PepperMill Casino. Voor vragen omtrent de spelregels kan de Speler steeds contact opnemen met de klantenservice.

                          6.4.3 De prijzen en verdeling van de winsten gebeurt op volledig willekeurige basis door middel van een RNG (Random Number Generator).

                          6.4.4 Het is strikt verboden om de uitkomst van het spel te hacken of te veranderen, direct of indirect.

                          6.4.5 PepperMill Casino behoudt zicht het recht om de deelname van de Speler aan de Diensten te blokkeren en/of annuleren, en/of de beschikbare gelden op de Speelrekening in beslag te nemen als de Speler verdacht wordt van valsspelen, of als de Speler een systeem heeft gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot machines, robots, computers, software of een geautomatiseerd systeem) dat is ontworpen of in staat is om de klanttoepassing en/of de software die PepperMill Casino gebruikt om de Diensten aan te bieden omzeilen.

                          6.4.6 De Diensten kunnen gespeeld worden in demo-versie op de Website, hierbij zet de Speler fictief speelgeld in (dit wil zeggen dat er niet ingezet word met geld van de Speelrekening). Eventuele winsten die voortkomen uit het spelen van de Diensten in demo worden niet bijgeschreven op de Speelrekening.

                          6.4.7 De Diensten die PepperMill Casino aanbiedt kunnen onderhevig zijn aan voorwaarden. Er is geen recht op deelname.

                          6.4.8 Indien prijzen te winnen zijn door deelname aan de Diensten, zal dit voor aanvang op het platform worden vermeld. Indien van toepassing zal de beschrijving van deze prijzen eventuele specifieke leveringsvoorwaarden bevatten. PepperMill Casino behoudt zich het recht voor om een prijs zonder voorafgaande kennisgeving te vervangen door een andere prijs van dezelfde waarde.

                          6.4.9 De winnaar van een Dienst is de Speler die door PepperMill Casino na afloop van de wedstrijd officieel als winnaar wordt aangeduid. PepperMill Casino behoudt zich het recht voor om met terugwerkende kracht eventuele foutieve spelresultaten en daaruit voortvloeiende winsten te corrigeren. Geldelijke winsten worden bijgeschreven op de Speelrekening van de winnaar. Er is geen wettelijk verhaal mogelijk.

                          6.4.10 De deelname aan Diensten is verboden voor werknemers van PepperMill Casino alsook hun familieleden.

                          6.4.11 Alleen Diensten die gespeeld en gewonnen zijn in overeenstemming met de geldende regels van het spel in kwestie tellen als gewonnen spellen. Verder moet het apparaat van de Spelers tijdens de volledige duur van het spel een werkende verbinding met de spelserver hebben. In het geval dat een Speler de verbinding tijdens een spel verliest, maakt een computer met gemiddelde spelersvaardigheden het spel voor de Speler af. De Speler heeft de mogelijkheid om opnieuw aan het lopende spel deel te nemen. In het geval dat het spel wordt gewonnen door de computer of door de terugkerende Speler, wordt de inzet van het spel teruggegeven aan de respectievelijke Speler. Anders wordt het spel als verloren beschouwd voor de Speler die opnieuw aan het spel deelneemt.

                          6.4.12 PepperMill Casino behoudt zich het recht voor om resultaten achteraf te corrigeren of ongeldig te verklaren, indien het resultaat van de Dienst veroorzaakt werd door een technische fout, frauduleus gedrag van een Speler of door een valse weddenschap. Indien een dergelijke correctie resulteert in een negatief krediet op de Speelrekening, zal de Speler het gelijkwaardige bedrag op de Speelrekening bijschrijven.

                          6.4.13 PepperMill Casino behoudt zich het recht voor om elke betaling die ten onrechte is gedaan, terug te vorderen.

                          6.5 Communicatie en algemeen gedrag tussen Spelers

                          6.5.1 De Gebruikers zullen geen inhoud verzenden naar of plaatsen op de website van PepperMill Casino die onwettig is of inbreuk maakt op de rechten van derden. In het bijzonder, gaan Spelers ermee akkoord:

                          • de privacy van andere Spelers te respecteren;

                           • geen racistische, xenofobe of anderszins denigrerende, pornografische of seksueel denigrerende commentaren op de website te plaatsen of te creëren;

                            • om andere Spelers op geen enkele manier lastig te vallen of te bedreigen;

                             • geen advertenties of kettingbrieven te plaatsen;

                              • geen vragenlijsten of polls op de website uit te voeren;

                               • geen persoonlijke gegevens over andere Spelers te scouten en te verzamelen zonder hun uitdrukkelijke toestemming;

                                • geen virussen en spam of enige andere vorm van verstoring of onderbreking van andere computersystemen en -programma's te verzenden;

                                 • geen berichten te plaatsen of te verspreiden met als enig doel het overbrengen van religieuze, politieke of ideologische inhoud;

                                  • andere Spelers niet te storen, bijvoorbeeld door zinloze berichten of lettercombinaties in te voeren;

                                   • geen afspraken te maken met andere Spelers of andere Spelers tot een bepaald gedrag aan te zetten;

                                    • op geen enkele manier opzettelijk Diensten en de natuurlijke communicatiestroom te blokkeren.

                                     6.5.2 De inhoud die door de Speler wordt verzonden naar of geplaatst op de Website, wordt door PepperMill Casino geregistreerd en gecontroleerd om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, om de integriteit van het platform, de producten en de rechten van de andere gebruikers te beschermen - zoals bepaald in de Privacybeleid.

                                     7. Financiële transacties

                                     7.1. Algemeen

                                     7.1.1 De betaalmethodes / de wijze van uitbetaling zijn de volgende:

                                     • Bancontact

                                      • Visa Debit

                                       • Apple Pay

                                        • Neosurf

                                         • Paysafecard

                                          • Skrill

                                           • Neteller

                                            Kredietkaarten zijn bij deze methoden uitgesloten.

                                            Opname kan enkel gedaan worden via bankoverschrijving en/of opname in de fysieke speelzaal.

                                            7.1.2 Alle betalingen van en naar de Spelersaccount worden geïnitieerd door de Speler op de overzichtspagina van de Spelersaccount op de Website.

                                            7.1.3 Kredietinstellingen en financiële instellingen kunnen kosten in rekening brengen voor inkomende en uitgaande betalingen. Deze kosten worden door de Speler gedragen. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om de algemene voorwaarden van derde partijen in kader te raadplegen.

                                            7.1.4 Voor iedere transactie van of naar de Speelrekening, worden de volgende gegevens geregistreerd ten behoeve van de naleving van de Wwft: de identiteit van de Speler wiens Speelrekening wordt gedebiteerd of gecrediteerd, de datum en het tijdstip van de transactie, het bedrag dat bij de transactie is gedebiteerd of gecrediteerd, de aard van de transactie, de aard van het betaalinstrument dat voor de transactie is gebruikt, het rekeningnummer of een andere unieke aanduiding van de betaalrekening die bij de transactie is gedebiteerd of gecrediteerd, het rekeningnummer of een andere unieke aanduiding van het betaalinstrument dat voor de transactie is gebruikt.

                                            7.1.5 Betaaltransacties verlopen uitsluitend tussen PepperMill Casino en de Speler. Het is niet toegestaan dat betalingstransacties tussen speelrekeningen van verschillende Spelers plaatsvinden.

                                            7.1.6 De Speler erkent dat een Speelrekening geen bankrekening is en dus niet als dusdanig mag worden gebruikt. Geldbedragen op de Speelrekening genereren dus geen enkele interest.

                                            7.1.7 De Speler verklaart en garandeert aan PepperMill Casino dat de gelden die de Speler gebruikt om te spelen op de Website niet afkomstig zijn van illegale bronnen en dat de Speler de Diensten aangeboden door PepperMill Casino niet gebruikt om fondsen over te dragen of frauduleuze of onwettige activiteiten, of verboden transacties uit te voeren (met inbegrip maar niet beperkt tot het witwassen van geld), in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied dat op hem van toepassing is.

                                            7.1.8 De Speler kan slechts een geldopname uitvoeren nadat het betrekkelijke Spelersaccount volledig is gevalideerd door PepperMill Casino. De Speler moet een fotokopie van zijn geldige identiteitskaart bezorgen, daarnaast moet ook het e-mailadres gevalideerd zijn.

                                            7.2. Stortingen

                                            7.2.1 Betalingen kunnen uitsluitend naar PepperMill Casino worden gedaan door gebruik te maken van de betaalmethoden die beschikbaar zijn gesteld via de overzichtspagina van de Spelersaccount op de Website.

                                            7.2.2 Betalingen door de Speler aan PepperMill Casino kunnen uitsluitend worden gedaan met betaalmiddelen die op naam van de Speler zijn geregistreerd.

                                            7.2.3 Als PepperMill Casino vermoedt dat een Speler niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, worden alle ingezette bedragen onmiddellijk teruggestort. Bovendien worden alle winsten die de Speler heeft verworven in beslag genomen totdat de Speler onweerlegbaar bewijs heeft voorgelegd dat hij de minimumleeftijd om te spelen heeft bereikt.

                                            7.2.4 Tijdens de registratie wordt er een standaard stortingslimiet van 500 euro per week ingesteld. Deze limiet kan aangepast of verwijderd worden onder bepaalde voorwaarden. Indien deze limiet verhoogd of verwijderd wordt, treedt deze wijziging in werking na drie dagen. Een verlaging van deze limiet treedt meteen in werking.

                                            7.2.5 De Speler verklaart dat betalingen aan PepperMill Casino uitsluitend gebruikt worden voor het deelnemen aan de Diensten.

                                            7.3. Opnames

                                            7.3.1 PepperMill Casino heeft het recht om uitgaande betalingslimieten vast te stellen voor verschillende betalingsmethoden. De Speler heeft toegang tot de respectievelijke informatie op de betalingsinformatiepagina van de Website. Het betreft informatie over de verschillende betalingsmethoden en de daaraan verbonden limieten.

                                            7.3.2 Betalingen aan de Speler door PepperMill Casino kunnen uitsluitend worden gedaan op een bankrekeningnummer die op naam van de Speler is geregistreerd.

                                            7.3.3 Alle uitgaande betalingen zijn het onderwerp van de AML/CT-beveiligingscontrole en kunnen daarom van tijd tot tijd een vertraging kennen. In een dergelijk geval kan onze Klantenservice contact met de Speler opnemen, bijvoorbeeld in het kader van het uitvoeren van een aanvullende gegevenscontrole.

                                            7.3.4 PepperMill Casino regelt uitgaande betalingen onmiddellijk nadat de Speler deze heeft geregistreerd. Alle bankoverschrijvingen worden behandeld als gewone bankoverschrijvingen en eenmaal per werkdag naar de banken gestuurd.

                                            7.3.5 PepperMill Casino zal geen betaling doen aan de bankrekening van de Speler als niet alle gegevens geverifieerd zijn en als het volledige bedrag niet gebruikt is als inzet. Als de Speler geld zet op de Speelrekening moet dit in ieder geval 1x worden rondgespeeld. Dergelijke transacties worden gecontroleerd om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.

                                            7.3.6 De Speler kan maximaal 5.000 euro/15.000 euro/25.000 euro per dag/week/maand opnemen. PepperMill Casino kan op individuele basis deze limieten verhogen.

                                            7.3.7 De Speler kan geen uitbetaling aanvragen tijdens een lopende spel sessie.

                                            8. Beëindiging

                                            8.1 De Speler kan het Account op elk moment beëindigen door een e-mail te sturen naarsupport@peppermillcasino.be.Het account wordt officieel beëindigd wanneer een Speler een bevestiging ontvangt met dat het account is gesloten en daarmee de zakelijke relatie tussen de Speler en PepperMill Casino is beëindigd. Eventuele resterende fondsen op het Spelersaccount zullen worden uitbetaald op de geregistreerde betaalrekening van de Speler, als er geen redenen zijn waarom deze transactie niet zou moeten worden verwerkt. Deze redenen kunnen zijn, maar niet beperkt tot: identiteit niet geverifieerd, rekening van uitbetaling niet geverifieerd, verscherpt cliëntenonderzoek, etc.

                                            8.2 Indien het Spelersaccount inactief is voor 3 maanden wordt een herinnerings-mail gestuurd naar de Speler. PepperMill Casino behoudt zich echter het recht voor om het Spelersaccount te sluiten als het account 30 maanden inactief blijft.

                                            8.3 PepperMill Casino behoudt zich het recht voor om een ​​Spelersaccount op te schorten, te sluiten of lopende Diensten te onderbreken in het geval van schending door de Speler van deze Algemene Voorwaarden, daaraan gerelateerde toepasselijke wetten, zonder voorafgaande kennisgeving of enige vorm van compensatie.

                                            8.4 In het geval dat het account van de Speler wordt opgeschort of gesloten, behoudt PepperMill Casino zich het recht voor om alle bevoegde autoriteiten, inclusief de gerechtelijke autoriteiten, leveranciers van elektronische betalingssystemen of enige andere financiële instelling, op de hoogte te brengen van alle onwettige of verdachte activiteiten waar de Speler bij betrokken is.

                                            8.5 In het geval dat de account van de Speler wordt opgeschort of gesloten, behoudt PepperMill Casino zich het recht voor om transacties, weddenschappen, inzetten of betalingen van of naar de rekening van de Speler op te schorten of te annuleren.

                                            8.6 In het geval dat het account van de Speler wordt opgeschort of gesloten, behoudt PepperMill Casino zich het recht voor om de tegoeden van de Speler te blokkeren om de gevolgen van oneigenlijk of onwettig, verdacht of bevestigd gebruik van de Website of aangeboden diensten te voorkomen.

                                            8.7 In het geval dat het Spelersaccount is opgeschort of gesloten door PepperMill Casino als gevolg van schending van deze Algemene Voorwaarden, daaraan gerelateerde documenten en/of toepasselijke wetgeving, zal een kennisgeving naar de Speler worden gestuurd per e-mail, naar het e-mailadres dat is opgegeven door de Speler tijdens het registratieproces.

                                            8.8 In het geval dat het account van de Speler wordt opgeschort of gesloten, behoudt PepperMill Casino zich het recht voor om de juiste of relevante juridische procedures te starten om een ​​vermeende inbreuk door de de Speler te beëindigen, verhaal te halen voor de door PepperMill Casino geleden schade of eventuele winsten terug te vorderen die achteraf aan de Speler zijn uitbetaald ten gevolge van de vermeende inbreuk door de Speler.

                                            8.9 In het geval dat het Spelersaccount door PepperMill Casino is gesloten als gevolg van schending van deze Algemene Voorwaarden, daaraan gerelateerde documenten en/of toepasselijke wetten, zal de beëindiging van het Spelersaccount resulteren in het verlies van het saldo van de Speler, inclusief alle opgebouwde Speelwinsten, onverminderd het recht van PepperMill Casino om gepaste juridische procedures te starten.

                                            8.10 In het geval een Speler zelf zijn account heeft gesloten, vervalt de mogelijkheid om het account te heropenen na zes maanden.

                                            8.11 In het geval een Speler een nieuw Spelersaccount wenst aan te maken, kan dit pas zeven dagen na het sluiten van het vorige Spelersaccount.

                                            8.12 Spelers waarvan het Spelersaccount gesloten werd omwille van onverantwoord spelen, kansspelverslaving of fraude van de Speler, hebben niet de mogelijkheid om zich opnieuw te registreren op de Website. PepperMill Casino is niet aansprakelijk mocht de betreffende speler toch erin slagen om op eender welke manier een nieuw Spelersaccount te openen, nog aansprakelijk voor eender welk directe of indirecte gevolgschade. PepperMill Casino behoudt zicht het recht om zulk Spelersaccount zonder voorgaande waarschuwing op elk moment te sluiten.

                                            9. Verantwoordelijkheden van de Speler

                                            9.1 De Speler verbindt zich ertoe de wetten van België en/of de wetten die van toepassing zijn in het land van verblijf van de Speler na te leven.

                                            9.2 De Speler krijgt geen toegang tot deelname aan de diensten aangeboden door PepperMill Casino indien de Speler nog geen 21 jaar is, niet handelingsbekwaam is, het de Speler verboden is om aan kansspelen of weddenschappen deel te nemen of indien de wetten in het land van verblijf van de Speler de Speler verbieden deel te nemen aan kansspelen of indien de Speler gebonden is aan een maatregel van welke aard dan ook, die elke deelname aan kansspelen of weddenschappen verbiedt.

                                            9.3 Vanwege licentie- en nalevingsbeperkingen kan PepperMill Casino Spelers slechts uit bepaalde landen accepteren. Als het land niet wordt vermeld in het registratieformulier, zijn inwoners en/of staatsburgers van die landen niet toegestaan. Door een Spelersaccount te registreren en de Website te gebruiken, bevestigt en garandeert de Speler dat online gokken legaal en toegestaan ​​is in het rechtsgebied waar de Speler verblijft en de Website niet zal gebruiken terwijl hij woonachtig of tijdelijk gevestigd is in een rechtsgebied dat het gebruik van de Website verbiedt. PepperMill Casino aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband en zal geen enkele Speler vergoeden voor verliezen, boetes of andere soortgelijke straffen of kosten die hij/zij heeft geleden als gevolg van de schending van enige wettelijke bepaling, die van toepassing kan zijn op de Speler. De Speler zal ervoor zorgen dat de Speler handelt in overeenstemming met alle wetten en wettelijke bepalingen die van tijd tot tijd van toepassing zijn op de Speler in welk rechtsgebied dan ook.

                                            9.4 Bij het openen van een account via Peppermillcasino.be dient de Speler akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en zich hieraan te houden. Het is de plicht van de Speler om de Algemene Voorwaarden te kennen en zich eraan te houden. Door de registratie te voltooien en daarmee de Algemene Voorwaarden te accepteren, gaan de Speler en PepperMill Casino een overeenkomst aan voor het gebruik van de diensten die door PepperMill Casino aan de Speler worden geleverd via de Website in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

                                            9.5 De Speler moet zijn volledige en correcte naam op de Website gebruiken en alle andere gevraagde gegevens naar waarheidsgetrouw indienden. De informatie die wordt verstrekt bij het voltooien van de registratie moet waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en up-to-date worden gehouden door de Speler. De Speler verbindt zich ertoe om PepperMill Casino binnen dertig (30) dagen op de hoogte te stellen van elke wijziging die van invloed is op de gegevens die de Speler tijdens het registratieproces heeft verstrekt. Mocht blijken dat aan deze voornoemde registratievoorwaarden niet (meer) wordt voldaan of de verstrekte informatie niet (meer) juist, waarheidsgetrouw, volledig en/of actueel is, behoudt PepperMill Casino zich het recht voor om de toegang tot haar diensten te weigeren en de zakelijke relatie te beëindigen.

                                            9.6 Het Spelersaccount is persoonlijk en alleen de accounthouder heeft het recht om het te gebruiken. PepperMill Casino is niet verantwoordelijk voor een situatie waarin een derde partij in het bezit komt van het Spelersaccount en er misbruik plaatsvindt. De Speler moet zijn e-mailadres en wachtwoord en andere beveiligingselementen strikt vertrouwelijk houden en ervoor zorgen dat ze niet aan andere personen worden bekendgemaakt. Indien de Speler twijfels heeft over de veiligheid van zijn Spelersaccount in termen van het wachtwoord of andere beveiligingselementen, dient de Speler PepperMill Casino hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

                                            9.7 De Speler verbindt zich ertoe slechts één account te registreren. In het geval dat PepperMill Casino ontdekt dat een Speler meer dan één Spelersaccount heeft, behoudt PepperMill Casino zich het recht voor om alle accounts van de Speler te blokkeren, inclusief maar niet beperkt tot transacties met betrekking tot die accounts, totdat het probleem volledig is opgelost.

                                            9.8 De Speler verbindt zich ertoe PepperMill Casino te vergoeden voor elk verlies dat PepperMill Casino kan lijden met betrekking tot betalingen dan wel wanbetalingen door de Speler of misbruik/oneigenlijk gebruik van het Spelersaccount van de Speler.

                                            9.9 De Speler verbindt zich ertoe zich te onthouden van handelingen of gedragingen die de reputatie van PepperMill Casino, de Website, de aangeboden kansspelen, andere Spelers of de goede werking van de Website en de aangeboden kansspelen, op een negatieve wijze kunnen beïnvloeden. Het is verboden om een ​​procedure of methode van welke aard dan ook te gebruiken om de aangeboden spelfaciliteiten te veranderen of trachten te veranderen met het oog op het wijzigen van de resultaten.

                                            9.10 In het geval dat PepperMill Casino een redelijk vermoeden heeft dat de Speler de aangeboden spelfaciliteiten heeft gewijzigd of heeft geprobeerd te wijzigen, een procedure of methode heeft gebruikt of geprobeerd te gebruiken, behoudt PepperMill Casino zich het recht voor het Spelersaccount onmiddellijk te beëindigen of te blokkeren en het bedrag dat op het Spelersaccount is bijgeschreven niet terug te betalen. Ook kan PepperMill Casino de Speler de toegang te ontzeggen tot diensten die PepperMill Casino aanbiedt.

                                            9.11 De Speler is verantwoordelijk voor de technische configuratie van het apparaat waarop de Speler speelt.

                                            10. Klantenservice

                                            10.1 De Speler verbindt zich ertoe de Klantenservice te contacteren bij elk verzoek tot wijziging van de persoonsgegevens van de Speler, telefoonnummer en wachtwoord, om een klacht in te dienen of bezwaar te maken. De Speler kan contact opnemen met de Klantenservice via het contactformulier dat beschikbaar is in de FAQ-sectie van de Website, via het e-mailadres dat is gepubliceerd in de Klantenservice-sectie van de Website of via livechat die beschikbaar is op de Website.

                                            10.2 Indien van toepassing wordt het aanmaken, bijwerken en/of oplossen van een ticket dat door de Speler bij de Klantenservice is ingediend, via e-mail naar de Speler gestuurd.

                                            11. Klachten

                                            11.1 Klachten dienen uiterlijk 14 dagen na de feiten bij PepperMill Casino kenbaar te worden gemaakt via het e-mailadres support@peppermillcasino.be, anders worden de klachten als niet-ontvankelijk beschouwd. Om de efficiëntie en effectiviteit van de Website en de aangeboden kansspelen te blijven maximaliseren, zullen alle verzoeken van Spelers zo snel mogelijk worden behandeld.

                                            11.2 In geval van een klacht bezorgt de Speler aan PepperMill Casino de volgende gegevens, zonder deze gegevens kan de klacht niet in behandeling worden genomen:

                                            • Voor- en achternaam

                                             • Adres

                                              • Datum van het voorval

                                               • Een duidelijke omschrijving van de klacht

                                                • Eventueel screenshots en/of andere bewijzen om je klacht te verduidelijken

                                                 11.3 De Speler verstuurt de klacht vanuit het e-mailadres dat gebruikt is voor de registratie van het Spelersaccount. Op deze manier kan de juiste koppeling met het de klantenadministratie van PepperMill Casino verzekerd worden.

                                                 11.4 Een klacht met betrekking tot een eerder afgehandelde klacht wordt niet opnieuw behandeld. Zij wordt dan als vraag geregistreerd en wordt op haar beurt ook als vraag verder afgehandeld. Indien er nieuwe feiten en/of omstandigheden worden aangedragen met betrekking tot de eerdere klacht, neemt PepperMill Casino de nieuwe klacht wel in behandeling.

                                                 11.5 De Speler erkent dat PepperMill Casino niet verplicht is om een ​​klacht die een Speler bij of over een andere Speler indient, te onderzoeken of te behandelen. PepperMill Casino zal naar eigen goeddunken een beslissing nemen over het al dan niet ondernemen van actie tegen een persoon die verdacht wordt van een onwettige actie of die probeert de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden te schenden. PepperMill Casino is echter niet verplicht jegens Spelers om te controleren of de Spelers gebruik maken van de Website, de aangeboden kansspelen of enige andere dienst die het onderwerp is van deze Algemene Voorwaarden in overeenstemming met de voorschriften in deze Algemene Voorwaarden.

                                                 12. Aanvullende controlemaatregelen

                                                 12.1 PepperMill Casino behoudt zich het recht voor om de solvabiliteit van een Speler te controleren in het licht van informatie die door de Speler is verstrekt tijdens het registratieproces.

                                                 12.2 PepperMill Casino behoudt zich het recht voor om de identiteit, leeftijd en woonplaats van de Speler diepgaand te verifiëren voor elke storting of aantal stortingen die samen het equivalent van 2.000 euro of meer bedragen. Dergelijke transacties worden gecontroleerd om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.

                                                 12.3 Als het Account dertig (30) maanden inactief is, zal PepperMill Casino het rekeningsaldo aan de Speler betalen op de betaalrekening van de Speler.

                                                 12.4 Het doel van PepperMill Casino is om de Speler en zijn weddenschappen een veilig spelverloop te garanderen, maar desalniettemin kunnen er bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden die buiten de controle van PepperMill Casino vallen. PepperMill Casino doet zijn best om ervoor te zorgen dat het saldo van het Spelersaccount wordt geregistreerd op de online casino platform. Ook doet de Website zijn best om ervoor te zorgen dat als een verbinding wordt onderbroken of onbruikbaar wordt, de status van het tegoed van de Speler dat wordt geregistreerd na het doen van de laatste weddenschap, wordt weergegeven zodra de Speler opnieuw inlogt in het spel. Tegelijkertijd is PepperMill Casino niet aansprakelijk voor eventuele verliezen veroorzaakt door dergelijke technische storingen. Een dergelijke gebeurtenis valt onder overmacht. Als een Speler in een dergelijke situatie nieuwe weddenschappen plaatst, worden de eerdere weddenschappen van de Speler ook geaccepteerd. PepperMill Casino garandeert niet de terugbetaling of aanpassing van het geld. Als de Speler vindt dat het resultaat van een spel oneerlijk of verkeerd is, moet de Speler dit onmiddellijk melden aan de klantenservice.

                                                 13. Verantwoord spelen

                                                 13.1 PepperMill Casino streeft ernaar haar Spelers te voorzien van entertainment via een veilige spelomgeving. De Speler moet echter begrijpen dat kansspelen verslavend kunnen zijn en zich bewust zijn van de gevolgen van een kansspelverslaving voor de Speler zelf en zijn of haar familie.

                                                 13.2 Het onderdeel Verantwoord Spelen van de Website biedt toegang tot websites en contactgegevens van organisaties die (anonieme) hulp bieden bij kansspelverslaving, instructies om zichzelf uit te sluiten van deelname aan kansspelen aangeboden door PepperMill Casino en instructies om zichzelf in te schrijven op de lijst met personen met een toegangsverbod (EPIS).

                                                 13.3 PepperMill Casino is niet verantwoordelijk indien de Speler niet meer kan spelen omwille van een zelf-uitsluiting.

                                                 14. Prioriteit van door PepperMill Casino geregistreerde resultaten

                                                 Gegevens en records die direct of indirect door PepperMill Casino zijn verkregen en/of bijgehouden, worden uitsluitend beschouwd als enig bewijs van het bestaan ​​en de inhoud van de rechten en plichten van PepperMill Casino en de Speler, ongeacht het medium.

                                                 15. Intellectuele eigendom

                                                 15.1 PepperMill Casino is de eigenaar of geautoriseerde gebruiker of licentiehouder van de Website en van de intellectuele eigendomsrechten van de inhoud, waarbij het genoemde recht alle auteursrechten, patenten, geregistreerde lay-outs, handelsmerken, dienstmerken, broncodes, sjablonen omvat , afbeeldingen, specificaties, logo's, productontwerpen of andere rechten die in België of elders zijn geregistreerd in verband met de inhoud, databases, formaten, interfaces, programma's, levering van diensten aan andere Spelers, software of andere bovengenoemde toepassingen, en wijzigingen, verbeteringen, ontwikkelingen en wijzigingen daarin. De Website kent de Speler geen directe of indirecte rechten toe met betrekking tot de intellectuele eigendom of vertrouwelijke informatie die op de servers van de Website wordt bewaard.

                                                 15.2 Aan PepperMill Casino worden alle exclusieve, royalty-vrije, intellectuele eigendomsrechten verleend van materiaal (zoals foto's, vragen, commentaar, tekstberichten en dergelijke) dat op de Website wordt ingezonden en dat geen persoonlijke gegevens van Spelers van PepperMill Casino bevat. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding of beloning van welke aard dan ook.

                                                 16. Aansprakelijkheid en beperking

                                                 16.1 PepperMill Casino levert haar service op een zodanige manier dat een goede kwaliteit wordt gegarandeerd, maar garandeert niet de perfectie ervan (bijvoorbeeld dat de software of de Website geschikt is voor het beoogde doel; dat er geen fouten in de software of de Website zitten en dat de Website en/of games zonder onderbreking beschikbaar zijn; vertraging of andere technische of politieke storingen die van invloed zijn op het spel). Bij problemen of fouten neemt PepperMill Casino echter redelijke inspanningen om deze te corrigeren.

                                                 16.2 PepperMill Casino sluit, voor zover wettelijk toegestaan ​​in het land van vestiging, haar aansprakelijkheid uit voor enig verlies (inclusief directe of indirecte winstderving, economisch verlies, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie) en enige directe, indirecte, gevolg- of speciale verliezen, inclusief, maar niet beperkt tot, beëindiging van contracten, verlies van goodwill of reputatie in verband met het gebruik van PepperMill Casino-service of het ontbreken van de beschikbaarheid daarvan, zelfs als PepperMill Casino op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke verliezen. In ieder geval is de maximale aansprakelijkheid van PepperMill Casino jegens de Speler beperkt tot het gemiddelde rekeningsaldo van de rekening van de Speler over de laatste zes maanden.

                                                 16.3 Daar we te maken hebben met kansspelen is PepperMill Casino niet aansprakelijk voor het speelgedrag van de Speler. De Speler is verantwoordelijk voor alle zijn inzetten en resultaten die met zijn Spelersaccount worden gemaakt.

                                                 16.4 PepperMill Casino is niet aansprakelijk voor verliezen of schade veroorzaakt aan de Speler door overmacht, stroomuitval, arbeidsconflict, enige handeling of fout of nalatigheid van de overheid of autoriteiten, storing in telecommunicatiediensten (inclusief internet) of netwerken, of enige andere vertraging of storing veroorzaakt door een derde partij. PepperMill Casino is niet verantwoordelijk voor storingen in apparatuur of software buiten de directe controle van PepperMill Casino, die het gebruik van de diensten kunnen belemmeren, het wedden kunnen verstoren of de doorverwijzing van de Speler naar PepperMill Casino kunnen belemmeren.

                                                 16.5 PepperMill Casino behoudt zich het recht voor een of meer games of Diensten die op de Website worden aangeboden, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken of op te schorten zonder dat PepperMill Casino zich hiervoor moet rechtvaardigen. PepperMill Casino kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld, en de Spelers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding van om het even welke aard.

                                                 16.6 PepperMill Casino is niet aansprakelijk als een of meer games of Diensten om redenen die buiten zijn wil vallen, worden gewijzigd of geannuleerd of vertraging hebben.

                                                 16.7 PepperMill Casino is niet aansprakelijk voor de inhoud die door Spelers op de Website wordt geplaatst, maar behoudt zich het recht voor, de inhoud die in strijd is met de wet of de Algemene Voorwaarden van de website te verwijderen en deze informatie te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten indien nodig.

                                                 16.8 PepperMill Casino is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten bij het invoeren, opslaan en verwerken van de gegevens en door onvolledigheid en onnauwkeurigheid van verzonden gegevens. In het bijzonder behoudt PepperMill Casino zich het recht voor om kennelijke fouten te corrigeren tijdens de opslag en verwerking van de resultaten (bijvoorbeeld de fouten met betrekking tot de identiteit van de Speler, inzetten, prijzen, quota's, …).

                                                 16.9 In het geval dat PepperMill Casino op enige wijze aansprakelijk wordt gesteld door een rechtbank en/of een soortgelijke autoriteit met wettelijke bevoegdheid en/of jurisdictie over PepperMill Casino, dan is de aansprakelijkheid van PepperMill Casino beperkt tot het bedrag van de inzet, of de nettowinst van de Speler, afhankelijk van wat het laagst is. Als alternatief, indien relevant en van toepassing, het bedrag dat is geregistreerd in het Spelersaccount of het bedrag dat is overgemaakt naar of uit het Spelersaccount, afhankelijk van wat het laagste is.

                                                 16.10 PepperMill Casino kan links naar websites van derden aanbieden (zogenaamde hyperlinks) of deelnamen aan commerciële activiteiten aangeboden op websites van derden. PepperMill Casino is echter niet in staat om de inhoud van deze websites van derden te controleren, hierdoor is de toegang tot deze websites alleen de verantwoordelijkheid van de Speler. PepperMill Casino is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud, beschikbaarheid of wettelijkheid van websites van derden. De Speler erkent dat PepperMill Casino niet aansprakelijk is voor eventuele verliezen of mogelijke schade door de toegang tot of navigatie op deze websites van derden. De speler is zelfs verantwoordelijk om zich te informeren over de voorwaarden aangeboden op de website van derden. PepperMill Casino verbindt zicht daarentegen websites van derden te verwijderen met alle mogelijke middelen indien hij op de hoogte wordt gesteld over het onwettige karakter ervan, klachten hieromtrent kunnen verstuurd worden naar het volgende e-mailadres support@peppermillcasino.be.

                                                 16.11 In het geval PepperMill Casino aansprakelijk wordt gesteld voor het niet-nakomen door de Speler van zijn verplichtingen volgende Algemene Voorwaarden, de wettelijke bepalingen en de geldende wetgeving, kan PepperMill Casino de Speler als garantie aanspreken.

                                                 16.12 In het geval van schending van de Algemene Voorwaarden door de Speler, zal de Speler de PepperMill Casino vrijwaren van alle aanspraken van derden en alle verliezen, kosten of schade dragen die daaruit voortvloeien.

                                                 17. Gegevensbescherming

                                                 17.1 De Speler stemt in, indien niet verboden door de wet, met het gebruik en de computerondersteunde verwerking van gegevens die in het registratieproces worden verstrekt. Bij de verwerking van deze gegevens handelt PepperMill Casino in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens worden geheel of gedeeltelijk automatisch verwerkt. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Speler, tenzij de doorgifte wettelijk is toegestaan of vereist. De Speler is er zich verder van bewust dat de verstrekte gegevens ook na het afsluiten van de rekening bewaard en gebruikt kunnen worden, zolang ze voor bewaringsdoeleinden nodig zijn en in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften worden behandeld.

                                                 17.2 PepperMill Casino heeft het recht om verbindingsgegevens, in het bijzonder bron- en bestemmings-IP-gegevens en alle andere logbestanden, op te slaan en te verwerken voor de uitvoering van de websitediensten en/of legitieme belangen (bv. bescherming van de eigen server en de servers van derden). PepperMill Casino heeft verder het recht om niet-persoonlijke gegevens te verwerken voor statistische doeleinden. PepperMill Casino zal gegevens alleen opslaan en verwerken voor zover dit nodig is voor de werking van de Website, voor regelgevende doeleinden en voor legitieme belangen.

                                                 17.3 De Speler stemt in met het gebruik van cookies op zijn/haar apparaat. PepperMill Casino zal gebruik maken van ‘cookies’ (kleine bestanden die door de browser op de harde schijf worden opgeslagen wanneer de Website wordt bezocht) om de Website te kunnen aanpassen aan de behoeften en interesses van de Speler, en om de herkenning van een Speler bij zijn volgende bezoek aan de Website mogelijk te maken. In de regel bevatten de cookies geen persoonsgegevens.

                                                 17.4 PepperMill Casino doet alle redelijke inspanningen om de persoonsgegevens die op zijn server zijn opgeslagen te beschermen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld als een derde partij deze gegevens op onwettige wijze in beslag neemt en verwerkt. PepperMill Casino is in geen geval aansprakelijk voor schade, met inbegrip van schade geleden door de Speler of door een derde.

                                                 17.5 De Speler kan te allen tijde via het Spelersaccount toegang krijgen tot zijn/haar persoonsgegevens en elk ander recht uitoefenen met betrekking tot persoonsgegevens die door PepperMill Casino worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De Speler is verplicht om de persoonsgegevens te allen tijde actueel en correct te houden.

                                                 17.6 De Speler heeft te allen tijde het recht om zijn/haar persoonsgegevens te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. PepperMill Casino zal ervoor zorgen dat dergelijke persoonsgegevens op verzoek en wanneer ze niet nodig zijn voor retentiedoeleinden of voor de afhandeling van een legitiem belang (bijvoorbeeld procedures voor de rechter en/of autoriteiten), worden verwijderd. Met het verwijderen van de verplichte gegevens voor de accountregistratie, wordt het daarop betrekking hebbende Spelersaccount automatisch verwijderd.

                                                 17.7 PepperMill Casino is verplicht om informatie, die betrekking heeft op frauduleus gedrag, zoals maar niet beperkt tot criminele transacties en/of handelingen, door te geven aan de bevoegde autoriteiten. Indien PepperMill Casino ook maar het geringste vermoeden heeft dat er criminele transacties of handelingen zijn verricht, zal hij deze informatie doorgeven aan de bevoegde autoriteiten, zoals de politie of andere organisaties, die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken van frauduleuze transacties en/of gedragingen. Met het accepteren van deze richtlijnen voor gegevensbescherming geeft de Speler zijn/haar toestemming voor het verifiëren van spelersgegevens en andere transactie-informatie door databases van derde partijen.

                                                 17.8 PepperMill Casino zal op de Website het toepasselijke Privacybeleid en het Cookiesbeleid tonen en de Gebruiker vragen om vrijwillig zijn/haar toestemming te geven voor optionele gegevensverwerkingsactiviteiten (bijv. nieuwsbrieven, marketing profilering, enz.)

                                                 18. Scheidbaarheid

                                                 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijken te zijn als gevolg van een wet- of regelgeving of definitieve rechterlijke uitspraak, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

                                                 19. Wijziging

                                                 19.1 PepperMill Casino behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ter voorkoming van fraude, ter verduidelijking van de Algemene Voorwaarden, het communiceren van de wijzigingen via de Website en het geven van een redelijke termijn aan de Speler voor beëindiging van het contract (in ieder geval niet minder dan twee weken) indien de Speler het niet eens is met de wijzigingen. Als de Speler het contract niet binnen de termijn opzegt, wordt aangenomen dat de Speler de wijzigingen heeft geaccepteerd.

                                                 19.2 Elk bezoek aan de Website door de Speler, nadat hij werd geïnformeerd over de wijzigingen aan de Diensten of aan de Algemene Voorwaarden, wordt beschouwd als een aanvaarding van de aangebrachte wijzigingen.

                                                 20. Voorrang van de Nederlandse versie

                                                 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en anderstalige versie van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.

                                                 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

                                                 Op deze Algemene Voorwaarden en op de relatie tussen de Speler en PepperMill Casino is Belgisch recht van toepassing, Behalve indien anders bepaald in de wetgeving van het land waarin de Speler zijn gebruikelijke woonplaats heeft. Voor elk geschil dat ontstaat tussen PepperMill Casino en de Speler over zaken die onder deze Algemene Voorwaarden vallen, zullen de partijen proberen het geschil te beslechten door te goeder trouw te onderhandelen, binnen een periode van 14 dagen vanaf de datum waarop het geschil werd gemeld.

                                                 Alleen de rechtbanken en Hoven van België zijn bevoegd om beslissingen te nemen voor alle geschillen die onopgelost blijven na uitputting van de minnelijke middelen.

                                                 Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kunt u ons via de onderstaande gegevens bereiken:

                                                 E-mail: support@peppermillcasino.be

                                                 Livechat: beschikbaar op de Website